شماره تماس:                       77553112-021     

شماره فاکس:          

پست الکترونيک:    gynecology@sbmu.ac.ir 

 

شماره تماس:                       77553112-021     

شماره فاکس:          

پست الکترونيک:    gynecology@sbmu.ac.ir 

...

 

فایل‌ها