دومین پذیرش دستیار فلوشیپی، فلوشیپ انکولوژی زنان در سال 1391 و در بیمارستان امام حسین (ع) بوده که تا کنون 20 فلوشیپ فارغ التحصیل شده اند

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب